Czym jest testament i kiedy jest ważny?

Czym jest testament i kiedy jest ważny?

Testament jest dokumentem prawnym, umożliwiającym osobie go sporządzającej (testatorowi) określenie, co ma się stać z jego majątkiem po jego śmierci. Może być on sporządzony w min. w  formie testamentu własnoręcznego, notarialnego, albo ustnego w obecności co najmniej dwóch świadków. Testament może dotyczyć całego majątku, części majątku, konkretnych przedmiotów lub zobowiązań. Koniecznie przeczytajcie, co warto wiedzieć o tym dokumencie prawnym i kiedy warto go spisać?

Kiedy jest ważny testament własnoręczny?

Decydując się na własnoręczne sporządzenie testamentu należy pamiętać o kilku podstawowych kwestiach. Brak zachowania odpowiedniej formy i uzupełnienia kwestii formalnych może prowadzić do jego podważenia. Testament własnoręczny jest ważny gdy został sporządzony osobiście przez testatora (czyli osobę, która składa testament) w formie pisemnej i podpisany przez niego własnoręcznie. Testament taki musi zawierać datę sporządzenia, a także musi być czytelny i zrozumiały.

W przypadku testamentu własnoręcznego, nie jest wymagane jego notarialne potwierdzenie ani obecność świadków. Jednakże, w celu uniknięcia późniejszych sporów lub wątpliwości co do jego ważności, zaleca się, aby testator zachował ostrożność i przestrzegał wymogów formalnych przy jego sporządzaniu. Należy w tym miejscu podkreślić, iż napisanie testamentu na komputerze, wydrukowanie go na drukarce a następnie odręczne podpisanie nie spełnia wymogów uznania testamentu za ważny.

Testament notarialny

Testament notarialny to forma testamentu, która wymaga sporządzenia aktu notarialnego przez notariusza. Testator przed notariuszem wyraża swoją wolę co do rozporządzenia swoim majątkiem po śmierci. Notariusz dokonuje spisu testamentu, który następnie jest podpisywany przez testatora i notariusza. Musi on zawierać datę, imię i nazwisko testatora oraz notariusza, a także określenie miejsca jego sporządzenia.

Testament notarialny jest formą testamentu, która jest uważana za bardziej bezpieczną i pewną niż testament własnoręczny, ponieważ notariusz odpowiada za zachowanie wymaganej formy testamentu oraz zapewnia jego ważność i ochronę praw spadkobierców.

Ważne jest, że koszt sporządzenia testamentu notarialnego jest wyższy niż testamentu własnoręcznego lub ustnego, ale jest to inwestycja w bezpieczeństwo i pewność związane z rozporządzaniem swoim majątkiem po śmierci.

Testament notarialny w domu

W Polsce testament notarialny zgodnie z ustawą winien być sporządzony w kancelarii notarialnej lub innym miejscu wyznaczonym przez notariusza. W przypadku jednak gdy testator nie może stawić się w kancelarii notarialnej z uwagi np. na chorobę, niepełnosprawność itp. jest możliwość jego sporządzenia w domu testatora przez notariusza.

Warto zaznaczyć, że notariusz ma obowiązek przestrzegania określonych wymogów formalnych i prawnych przy sporządzaniu testamentu notarialnego, które mają na celu zapewnienie jego ważności i ochrony praw spadkobierców.

Czy można podważyć testament?

Obowiązujące przepisy dają możliwość podważenia testamentu. Może on zostać podważony, jeśli nie spełnia wymogów formalnych (np. został sporządzony nieprawidłowo lub nie zawiera podpisu testatora), został sporządzony pod wpływem błędu, oszustwa lub przymus. Podważenie testamentu może zostać zgłoszone przez spadkobierców lub osoby zainteresowane, a decyzja o jego unieważnieniu należy do sądu.

Czy adwokat od spraw spadkowych może pomóc w sprawie testamentu?

Adwokat od spraw spadkowych może pomóc w sprawie testamentu na różne sposoby. Może doradzić klientowi, jak najlepiej sformułować ostatnią wolę i jakie kwestie powinien uwzględnić w testamencie. Adwokat może także pomóc w przygotowaniu testamentu, zapewniając, że dokument ten spełnia wymogi formalne i jest zgodny z prawem. Ponadto, w przypadku sporu o testament, dobry prawnik może reprezentować klienta przed sądem i bronić jego interesów. W takiej sytuacji, adwokat od spraw spadkowych może pomóc w udowodnieniu ważności testamentu lub unieważnieniu testamentu, w zależności od okoliczności sprawy.

Testament a zachowek

Zachowek to minimalna część majątku, na którą przysługuje spadkobiercom ustawowym, czyli osobom, które byłyby dziedzicami, gdyby nie było testamentu. Zgodnie z przepisami zachowek wynosi połowę bądź 2/3  wartości udziału jaki by przypadł osobie występującej o zachowek w przy dziedziczeniu ustawowym.

Ważne jest, iż jeśli testator zdecyduje się na przekazanie całego majątku w testamencie komuś innemu, zachowek przysługuje spadkobiercom ustawowym, a osoba obdarowana w testamencie  będzie obwiązana do wypłaty odpowiedniej kwotę pieniędzy.

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące ważności testamentu, zapraszam do kontaktu.

Umów się na poradę

+48 505 966 861
+48 505 966 861 p.wilk@cswadwokaci.pl