Jak przeprowadzić postępowanie spadkowe?

Jak przeprowadzić postępowanie spadkowe?

Od czego zacząć postępowanie spadkowe

Postępowanie spadkowe można rozpocząć na dwa sposoby. Spadkobiercy mogą udać się do notariusza, albo też wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku do sądu. Wybór należy do dziedziców, jednak w przypadku np. spadkobierców zamieszkałych w odległych zakątkach Polski, czy świata, czy też osób mieszkających poza granicami kraju postępowanie spadkowe przed sądem jest najwygodniejszym rozwiązaniem. Podpowiadamy, jak przeprowadzić postępowanie spadkowe?

Postępowanie spadkowe w sądzie, czym jest i jak przebiega?

Celem postępowania spadkowego  jest ustalenie, kto jest spadkobiercą oraz w jakiej części będzie dziedziczył. W pierwszym kroku należy napisać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, a następnie złożyć go do właściwego sądu rejonowego. Ów dokument może złożyć każdy zainteresowany, czyli chodzi o osoby, które uważają się za spadkobierców, a także wierzyciele zmarłego. Następnie sąd przesyła wniosek do wszystkich uczestników postępowania spadkowego, którzy mogą się do niego ustosunkować. W kolejnym etapie wyznaczane jest posiedzenie sądowe, podczas którego sąd przyjmuje od stron zapewnienia spadkowe. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku kończy się wydaniem przez sąd spadkowy postanowienia, w którym określa kto i w jakim zakresie dziedziczy spadek.

Uczestnik postępowania spadowego, czyli czy wszyscy spadkobiercy muszą być obecni na sali sądowej w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku?

Dużą zaletą postępowania spadkowego przed sądem jest brak wymogu, aby wszyscy spadkobiercy byli obecni na sali sądowej, w trakcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku. Nie jest to wymagane, ale każdy z nich ma prawo wziąć w nim udział. Wystarczy, że na sali sądowej pojawi się jedna osoba. Obecnie istnieje także możliwość złożenia zapewnienia spadkowego w trybie wideokonferencji albo na piśmie.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku gdy spadkobiercy są niezgodni co do kwestii związanych z kręgiem osób uprawnionych do dziedziczenia czy mamy do czynienia  testamentem który jest podważany przez innych spadkobierców warto wziąć udział w postępowaniu osobiście lub osobiście i z pomocą adwokata do spraw spadkowych. W takim przypadku bowiem warto przedstawić swoje stanowisko i bronić swoich praw w sposób bezpośredni, co może wpłynąć na końcowy rezultat postępowania.

Kiedy należy przeprowadzić postępowanie spadkowe?

Żaden przepis na gruncie polskiego prawa spadkowego nie nakazuje spadkobiercom przeprowadzenia postępowania spadkowego. Nie ma zatem konieczności występowania z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku, ani też dokonywania działu spadku. Mimo braku obowiązku przeprowadzania postępowania spadkowego warto jednak je przeprowadzić, czy to na drodze sądowej czy też przed notariuszem (jeśli są ku temu przesłanki). Warto również skorzystać z pomocy pełnomocnika. Doświadczony adwokat od spraw spadkowych poprowadzi nas przez całe postępowanie spadkowe, a do tego będzie reprezentować nas w postępowaniu sądowym.
Czym jest dział spadku ?

Dział spadku to kolejny etap postępowania spadkowego, w którym sąd dokonuje podziału majątku zmarłego między spadkobierców. W jego trakcie sąd ustala, jakie prawa i do jakiej części spadku przysługują każdemu ze spadkobierców, a także określa wysokość należnych ewentualnych spłat, czy dopłat. Podział majątku spadkowego następuje zgodnie z zasadą równości między spadkobiercami, chyba że zapisy testamentowe stanowią inaczej.

W związku z powyższym istotne jest, aby odróżniać stwierdzenie nabycia spadku od działu spadku, ponieważ są to odrębne postępowania. W stwierdzeniu nabycia spadku, sąd ustala tylko, kto jest spadkobiercą. Dopiero dział spadku dokonuje podziału dziedzictwa między spadkobierców.
Czym jest zapewnienie spadkowe?

Zapewnienie spadkowe to oświadczenie składane przez spadkobiercę przed sądem spadku, w którym ten oświadcza pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o wszystkich wiadomych mu osobach, które mogą dziedziczyć. Rolą sądu spadkowego jest ustalenie kręgu spadkobierców.

Złożenie zapewnienia spadkowego jest obowiązkiem każdego spadkobiercy i ma na celu ułatwienie postępowania spadkowego oraz uniknięcie sytuacji, w której pojawiają się nowi spadkobiercy, którzy zostali pominięci w toku postępowania.

Ile trwa postępowanie spadkowe?

Czas trwania postępowania o stwierdzenie nabycia spadku może być zróżnicowany i zależy od wielu czynników, takich jak: liczba spadkobierców, skomplikowanie sprawy, ewentualne spory między spadkobiercami, czy też obecność testamentu, czy zapisów testamentowych.

W praktyce postępowanie to może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. W niektórych przypadkach decydujące znaczenie może mieć również obciążenie pracy sądu i czas oczekiwania na terminy rozpraw. W związku z powyższym zachęcam do skorzystania z pomocy doświadczonego pełnomocnika. Adwokat od spraw spadkowych pomoże nam przejść przez całe postępowanie spadkowe, nawet bez naszego udziału. Jest to szczególnie istotne, w przypadku osób przebywających na stałe za granicą lub mieszających na drugim końcu Polski.

Serdecznie zapraszam do kontaktu telefonicznego i meilowego celem umówienia dogodnego dla Państwa terminu spotkania.

Umów się na poradę

+48 505 966 861
+48 505 966 861 p.wilk@cswadwokaci.pl